Obchodní podmínky

Podmínky užití obchodní společnosti Crazy Partners s.r.o., IČO: 17993415 se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 379795 (dále jen „ClassPoint.cz“) pro přístup a užití webových stránek www.classpoint.cz (dále jen „Podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

 1. ClassPoint.cz provozuje a spravuje portál agregace provozovatelů sportovních a tanečních aktivit, kurzů a lekcí na internetové stránce classpoint.cz (dále jen „Portál ClassPoint.cz“). ClassPoint.cz pronajímá Portál ClassPoint.cz a související služby jiným podnikatelům (dále jen „Zájemce“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu ClassPoint.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží Zájemce (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).

 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál ClassPoint.cz (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Portál ClassPoint.cz, a dalším používání Portálu ClassPoint.cz, jakož i další související právní vztahy.

 3. Uživatel vstupem na Portál ClassPoint.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

 4. ClassPoint.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. ClassPoint.cz informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na Portálu ClassPoint.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu ClassPoint.cz.

II. Použití Portálu ClassPoint.cz

 1. Přístup a používání Portálu ClassPoint.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu ClassPoint.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).

 2. ClassPoint.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem. ClassPoint.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.

 3. ClassPoint.cz pronajímá Portál ClassPoint.cz Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci na Portálu ClassPoint.cz. ClassPoint.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu ClassPoint.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Zájemce prostřednictvím Portálu ClassPoint.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na portálu ClassPoint.cz jsou ceny za nákup voucheru. ClassPoint.cz neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu ClassPoint.cz.

 4. ClassPoint.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Portál ClassPoint.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu ClassPoint.cz. ClassPoint.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu ClassPoint.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu ClassPoint.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu ClassPoint.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

 5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu ClassPoint.cz může dojít k opuštění Portálu ClassPoint.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 6. ClassPoint.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál ClassPoint.cz.

 7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu ClassPoint.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu ClassPoint.cz třetím osobám.

III. Ochrana osobních údajů

 1. ClassPoint.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zájemcem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají prostřednictvím Portálu ClassPoint.cz Zprostředkovanou smlouvu.

 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

 4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů ClassPoint.cz, a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat ClassPoint.cz o změně ve svých Osobních údajích.

 6. Zpracováním Osobních údajů může ClassPoint.cz, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu ClassPoint.cz.

 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k ClassPoint.cz odvolat písemným oznámením doručeným na adresu ClassPoint.cz.

 9. V případě, že by se Uživatel domníval, že ClassPoint.cz nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat ClassPoint.cz o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu ClassPoint.cz povinen tuto informaci předat. ClassPoint.cz má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami ClassPoint.cz a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ClassPoint.cz na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IV. Autorská práva

 1. ClassPoint.cz je vlastníkem Portálu ClassPoint.cz.

 2. Portál ClassPoint.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. ClassPoint.cz vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu ClassPoint.cz.

 3. Obsah Portálu ClassPoint.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil ClassPoint.cz předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel vůči ClassPoint.cz prohlašuje a zaručuje, že:
  a. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

  b. veškeré údaje, které poskytuje společnosti ClassPoint.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

  c. se před zahájením užívání Portálu ClassPoint.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

  d. bude používat portál ClassPoint.cz, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má ClassPoint.cz právo tyto účty zablokovat a smazat.

 2. Uživatel je povinen při užívání Portálu ClassPoint.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva ClassPoint.cz i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  a. užívat Portál ClassPoint.cz v rozporu s těmito Podmínkami,

  b. komerčně užívat kterékoli části Portálu ClassPoint.cz způsobem způsobilým poškodit ClassPoint.cz a/nebo Zájemce,

  c. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,

  d. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu ClassPoint.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu ClassPoint.cz,

  e. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu ClassPoint.cz. Portál ClassPoint.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo ClassPoint.cz a který je v souladu s jeho určením.

 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
  a. nebude používat Portál ClassPoint.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,

  b. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu ClassPoint.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem ClassPoint.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu ClassPoint.cz realizován.

 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 22. 2. 2016

V Praze dne 22. 2. 2016